Vattennivåer

Regleringsdata Mållången:Kamera 510
Vattennivåer
Vattennivåer – Senaste 5 åren
VårVattennivåer – Urval
VårVattennivåer – Alla

FÖLJANDE GÄLLER FÖR REGLERINGEN:

För Mållången gäller följande nivåer enligt vattendom fr.o.m. 1942: Dessutom gäller som tillägg följande för Mållången fr.o.m. 2020-09-10:
Högsta dämningsgräns:
225,52 möh
1A: Om en tappning av 0,5 m3/s från Mållången under perioden den 1 maj till
och med den 30 oktober innebär att vattenståndet +224,02 m i Mållången
underskrids ska tappningen prioriteras framför nivån.
Sänkningsgräns från vårflodens slut – 1 november: 224,02 möh 1B: Regleringsrättshavaren ska eftersträva ett vattenstånd i Mållången som uppgår
till minst +224,5 m från den 15 maj till den 31 maj och minst +225,00 m från
den 1 juni till den 30 september och minst +224,5 m från den 1 oktober till den
1 november.
Sänkningsgräns övrig tid: 223,02 möh 2A: Under tiden den 1 maj till den 30 september, när vattenståndet nått över
+224,50 m, ska tappningen från Mållången vara minst 1 m3/s. Om vattenståndet
i Mållången till följd av denna tappning riskerar att underskrida nivån
+224,50 m får tappningen minskas till den nyttiga tillrinningen definierad som gällande minimitappning från Tälningen plus tillrinningen till området från
Tälningens utlopp till Mållångens utlopp. Tappningen får dock inte
underskrida 0,5 m3/s.Under övrig tid ska tappningen från Mållången vara minst 0,5 m3/s.Tappningen enligt ovan ska i möjligaste mån gå genom fiskvägen.
Notering: “Normal” trivselnivå sommartid: 225,10 – 225,30 möh 2B: För kontroll av mintappningsbestämmelserna ska en pegel sättas upp
nedströms dammen och fiskvägens inlopp där vattennivån som motsvarar
0,5 m3/s respektive 1 m3/s har kalibrerats in och tydligt markeras på pegeln.

FÖLJANDE GÄLLDE FÖR REGLERINGEN T.O.M 2020-09-10:

För Mållången gäller följande nivåer enligt vattendom fr.o.m. 1942: Dessutom gäller för Mållången som tillägg en miljödom fr.o.m. 2001:
Högsta dämningsgräns:
225,52 möh
A: 1 m3/s (minimitappning) skall släppas genom fiskomlöpet förbi dammen från 1:a maj – 30:de september. (uppfyllande av villkoret kräver nivån 224,80 möh eller högre) Under övrig tid skall 0,5 m3/s släppas genom fiskomlöpet.
Sänkningsgräns från vårflodens slut – 1 november: 224,02 möh B: När Mållångens vattenstånd är så lågt att minimitappningen inte kan släppas genom fiskomlöpet, skall minimitappningen släppas genom dammen.
Sänkningsgräns övrig tid: 223,02 möh C: Från Tälningen skall minimitappningen 0,2 m3/s tappas till Mållången från 1:a maj – 30:de september. Under övrig tid gäller minimitappning från Tälningen till Mållången 0,1m3/s
“Normal” trivselnivå sommartid: 225,10 – 225,30 möh
Gamla kvarnen -Mållångens utlopp
Gamla kvarnen -Mållångens utlopp