Medlem

Bli medlem

Om du vill bli ny medlem i Mållångens Intresseförening sätter du in medlemsavgiften 150 kr/år på vårt

Bankgirokonto: 534-9667 eller Swish 1235470208

samt  dessutom skickar ett mail till: mallangen.intresseforening@gmail.com med uppgifter om:

  • Namn
  • Hemadress
  • Mållångenadress
  • Hemtelefonnummer
  •  Mobilnummer
  • Telefonnummer till stugan eller en andra mobil

Just nu är cirka 100 familjer medlemmar i föreningen.

Utdrag ur Stadgar för Mållångens Intresseförening 2010-07-17

§1
 Mållångens Intresseförening, nedan kallad föreningen, är en ideell förening som bildades sommaren 1993 i syfte att uppnå en varaktig förändring av gällande villkor för regleringen av sjön Mållången. Regleringen anpassades väl till rådande lokala förhållanden från 40-talet fram till 80-talet, vilket innebar att onormalt låga vattennivåer under sommaren var väldigt sällsynta och fiskbeståndet var rikt. Föreningen har som uttalat mål, sett ur ovan nämnda historiska perspektiv, att säkra acceptabla vattennivåer under andra och tredje kvartalet för ett friskt ekosystem och rörligt friluftsliv. Målet kan enligt föreningen nås genom att fortsätta verka för en varaktig förändring av villkoren för reglering och minimitappning. Risken för att sjön regleras så att den inte stiger till normala sommarnivåer senast under årets andra kvartal måste minimeras, samt att nivåerna kan hållas under det tredje kvartalet. Förändringen måste enligt föreningen vara väl förankrad, dokumenterad, juridiskt bindande och otvetydig för såväl övervakande myndighet som regleringsföretag. 

Föreningen har som sin andra viktiga uppgift att verka för god sammanhållning och trevnad för föreningens medlemmar, att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som är av allmän betydelse för medlemmarna. Föreningen kan också vara remissinstans till kommunen och andra samhällsintressenter. Föreningen kan och bör söka samverkan med andra föreningar i området i frågor som är av gemensamt intresse. Föreningen bygger på en uppslutning av alla familjer som bor runt och nyttjar sjön. Vi hoppas och tror att alla solidariskt ställer upp som medlemmar i MåIF för 125 kr per år.